کٲشُر اؠڈِٹ

لَفظہٕ آگُر اؠڈِٹ

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :एकोनविंशति (ایکونٔہ وِمشٔتہِ)

گرَٛنٛد اؠڈِٹ

کُنہٕ وُہ (موٗل : کُنہٕ وُہ، دیوناگری : कुनॖवुह) [kunɨwuh]

  1. داہ تہٕ نَو۔

تَرجَمہٕ اؠڈِٹ